Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį

Kai statiniuose (patalpose):
  • Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos;
  • statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus);
  • statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimai;
  • statinio viršutinio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 m;
  • statinio žemiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo (nešiojamų gaisrinių  kopėčių pastatymo vietos) yra žemiau nei 9 m;
  • vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7 punktu, rekonstruojant ir remontuojant statinius, keičiant jų paskirtį, statinio projekto atitiktis esminiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus, taikomus iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimų taikymo reikalavimus nustato Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
  • Branduolinės energetikos objekto statiniams (BEOS).

[STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 21.6 punktas]