Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada rengiamas gaisrinės saugos reikalavimų aprašas

Gaisrinės saugos reikalavimų aprašas gali būti rengiamas, kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis. Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį, išvardinta šiame įraše. Kai gaisrinės saugos dalis nerengiama, kitose projekto dalyse turi būti pateikta ši informacija:

Bendroji dalis (BD)

5.3.28. kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys apie statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją (kai ją nustatyti būtina), patalpų gaisro apkrovą; statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis; pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų; evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimus; angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris); statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klases; gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo); kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius.

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

7.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

7.1.2.12. automobilinių gaisrinių kopėčių ir (ar) gaisrinio keltuvo siekių diagramas, skaičiavimus (jei būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis);

7.1.2.13. priemones, užtikrinančias, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo keliai ir aikštelės nebūtų užstatytos; privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo priemonių ženklinimą (jei tai būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis);

Konstrukcijų dalis (SK)

9.3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai atliekami rengiant projekto dalies darbo projektą) skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. Bendruoju atveju atliekami skaičiavimai:

9.3.4. konstrukcijų atsparumo ugniai. Nurodomos skaičiavimams naudotos programos, metodikos, formulės ir pan. (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis);

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

20.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie gaisrų gesinimą:

20.1.4.1. gesinamų pastatų (patalpų) ir įrenginių charakteristikas (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis);

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK)

21.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

21.2.9. dūmų ir šilumos valdymo sistemos parametrai (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis);

Elektrotechnikos dalis

27.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais, kitais dokumentais) apie elektros energijos galios įrenginius:

27.1.4.9. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją gaisrinės saugos priemonėms (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis);

Net ir tais atvejais, kai nerengiama statinio projekto gaisrinės saugos dalis, gaisrinės saugos dalies ekspertizės vadovas privalo patikrinti, ar statinio projekto sprendiniai atitinka gaisrinės saugos reikalavimus ir pateikti bendrosios ekspertizės vadovui privalomas pastabas [144.10 p.].

[STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedas]