Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Mūro sienų atsparumas ugniai

Sienų tipai pagal funkciją: (1) Gaisrinėje saugoje sienos skirstomos į nelaikančiąsias ir laikančiąsias, taip pat į atskiriančias ir neatskiriančias sienas. (2) Atskiriančios sienos apsaugo nuo gaisro plitimo iš vienos vietos į kitą ir yra ugnies veikiamos tik iš vienos pusės. Pavyzdžiai: sienos palei evakuavimo(si) kelius, laiptinių šachtų sienos, gaisrinio skyriaus skiriamosios sienos. (3) Neatskiriančios laikančiosios […]

Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada rengiamas gaisrinės saugos reikalavimų aprašas

Gaisrinės saugos reikalavimų aprašas gali būti rengiamas, kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis. Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį, išvardinta šiame įraše. Kai gaisrinės saugos dalis nerengiama, kitose projekto dalyse turi būti pateikta ši informacija: Bendroji dalis (BD) 5.3.28. kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys apie statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisro […]

Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį

Kai statiniuose (patalpose): Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus); statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimai; statinio viršutinio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 m; statinio […]